Funtel

הודעת בטיחות וביטחון

עובדים יקרים,
כידוע, גם באירועים חברתיים מן הסוג הנ"ל בטיחותכם וביטחונכם ניצבים בראש מעייניה של הנהלת אינטל ומהווים ערך עליון. אי לכך, אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם למספר נושאים הקשורים בבטיחותכם ובביטחונכם, לרבות של בני משפחותיכם וקרוביכם, ולכן אנו מבקשים ולקבל את התחייבותכם והצהרתכם לשיתוף פעולה כדלקמן:
  1. הינכם, בני משפחותיכם וקרוביכם, המשתתפים באירוע מצווים ומתחייבים להקפיד ולמלא אחר כל הוראות הדין, לרבות ובפרט אחר הוראות פקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א -1961 (להלן: "הפקודה"), תוך הקפדה ומתן תשומת לב יתרה לסעיף 62 (3) לפקודה האוסר על נהיגה תחת שיכרות.
  2. באישורכם מטה אתם מתחייבים שלא להגיש ו/או לספק משקאות משכרים לקטינים מקרב בני משפחותיכם, קרוביכם, ויתר באי האירוע שטרם מלאו להם 18 שנה; וכן להקפיד, לוודא ולהשגיח כי משקאות משכרים, לא הגיעו לידי מי מהאחרונים.
  3. הינכם מתבקשים ומתחייבים לפנות ולהפנות את תשומת לב ההנהלה והמארגנים לכל נושא ועניין הנוגע לבטיחותכם וביטחונתכם במהלך האירוע, לרבות ובפרט לכל נושא הקשור ו/או הנוגע לאלו המוזכרים בסעיפים 1 ו-2 דלעיל.
  4. ברור וידוע לכם כי שירות היסעים יעמוד לרשות הנהגים, באי האירוע, אשר למרבה הצער על אף ובניגוד להתחייסות וההצהרה לעיל, ימצאו בגילופין.
  5. למען הסר ספק יודגש, כי בהיותכם משמשים כנציגי הארגון וההנהלה הינכם מצופים להקפיד ולוודא כי כלל בני משפחותיכם וקרוביכם נשמעים, נוהגים ופועלים ע"פי ההנחיות המובאות דלעיל ובהתאם להוראות כל דין.
ברוכים הבאים למערכת הזמנת האירועים של עובדי אינטל!
הכנס/י את שם המשתמש והסיסמא שלך והירשמ/י לאירועי אינטל
לכניסה ראשונה הזן פעמיים את מספר העובד שלך
כניסה
לינק לאיפוס סיסמה נשלח לכתובת